Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 248/2 од 12.01.2022. године а у складу са Закључком 51  број 112 - 12265/2021 од  27. децембра 2021.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на предлог Министарства здравља Републике Србије,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време (преко 10%), због повећаног обима посла, са пуним  радним временом, за следеће послове:

 

 •  КУВАР....................1  извршилац

 

Опис послова:

 

 • Ради на припреми свих врста јела;
 • Стара се о економичности у припремању хране по важећем нормативу;
 • Издаје, проционира припремљену храну и одговоран је за исправност, укус и изглед;
 • Води тачну евиденцију о броју издатих оброка;
 • У одсутности вође смене, а према налогу шефа кухиње преузима улогу вође смене кухиње;
 • Одговоран је за хигијенско - санитарну исправност просторије, радних површина и средстава са којима обавља своју делатност;
 • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосреднних руководилаца;
 • За свој рад одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 и  95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (пречишћен текст) од 16.12.2021. године бр.03 -11410/1.

 • са средњим образовањем са III или IV степеном стручне спреме угоститељско-туристичке струке

 

 

            Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеном средњем образовању,  III  или IV степен стручне спреме, угоститељско туристичке струке, кувар ;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време (преко  10%) за радно место  Кувар.“

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић