Здравствени центар Неготин

На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020), чланa 22. Статута ЗЦ Неготин, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, на основу Одлуке в.д. директора Здравственог центра Неготин,

 

Здравствени центар Неготин

 р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутних радника са пуним радним временом

 

за следеће радно место:

 

 1. Доктор медицине, ради замене привремено одсутних доктора медицине Службе здравствене заштите одраслог становништва са медицином рада и Службе хитне медицинске помоћи, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно – 2 (два) извршиоца;

 

ОПИС ПОСЛОВА: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Здравственог центра Неготин.

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА јесу Општи услови за заснивање радног односа утврђени  Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), као и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Неготин и то:

 • Високо образовање стечено на
  • интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • основним студијама медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • Радно или волонтерско искуство у здравственој установи.

 

Као ДОКАЗ о испуњености услова, уз пријаву приложити:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • оверену фотокопију дипломе o стеченом образовању одговарајућег профила;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине;
 • оверену фотокопију лиценцe за рад издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу);
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • уверење о држављанству РС;
 • кандидати доказују радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање односно волонтирање) потврдом о радном стажу издатом од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно потврдом о волонтерском стажу у струци издатом од стране надлежне службе.

 

РОК за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас објавити и на на званичној интернет страници Министарства здравља Републике Србије и сајту Здравственог центра Неготин

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Неготин.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о избору.

Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Здравственог центра Неготин на адреси: www.zcnegotin.rs

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично у Управи Здравственог центра Неготин или поштом на адресу:

 

Здравствени центар Неготин,

ул. Бадњевска број 4, 19300 Неготин,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос - доктор медицине“

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 019/544-196.

 

 

Здравствени центар Неготин

в.д. директора

др Јасмина Јеленковић