Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

 

 

О Г Л А С

 

 

Ради попуне радног места

 

 • Доктор медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем примиће се у радни однос 2 /два/ извршиоца на неодређено време.

 

Опис послова:

-  организује и спроводи мере на очувању и  унапређењу здравља, раном откривању болести, благовременом лечењу и рехабилитацији корисника здравствене заштите,- врши дијагностику и благовремено лечење пацијената,- спроводи превентивне мере предвиђене Планом рада своје службе,- пружа хитну медицинску помоћ,- ради на здравственом васпитању, кућном лечењу и палијативном збрињавању,- прописује лекове и медицинска средства,- упућује пацијенте на помоћне дијагностичке прегледе а по потреби и на консултативне прегледе ког лекара специјалисте,- упућује пацијента на потребне комисијске прегледе,- по потреби даје налоге за посету патронажне сестре и превоз болесника по медицинским индикацијама,- одговара за стручни рад чланова своје екипе,- уноси податке у здравствени картон и води потребну медицинску документацију,- обавља и друге послове изабраног лекара у складу са важећом законском регулативом,- обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • на интегрисаним академским студијама медицинске струке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година медицинске струке, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • општа здравствена способност
 • познавање рада на рачунару

 

Потребно радно искуство:

 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Радно време износи 40 сати недељно (пуно радно време).

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • кратку биографију.

 

 1. Спремач/ спремачица у просторијама у којима се пружају здравствне услуге

     примиће се у радни однос 2 /два / извршиоца на неодређено време.

 

Опис послова:

 • одржава хигијену просторије службе у којој ради,
 • одржава земљиште око зграде у којој одржава чистоћу,
 • доноси санитетски и потрошни материјал на основу требовања медицинских и других радника,
 • обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • основно образовање.
 • општа здравствена способност

Радно време износи 40 сати недељно (пуно радно време).

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе;
 • кратку биографију.

 

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

 

Средства за запошљавање обезбеђена су у Финансијском плану Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова за 2022. годину, у складу са Кадровским планом Дома здравља.

 

 

Директор Дома здравља

др Снежана Табаковић