Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

             На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс I), Дописа Министарства здравља 112-01-1482/2021-02 од 04.01.2022.године о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-12266/2021 од 27.12.2021.године и Одлуке о расписивању конкурса бр.84 од 17.01.2022.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време на радно место

под називом лабораторијски техничар

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место:

- лабораторијски техничар, са описом послова из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице.

II

Услови за заснивање радног односа су:

- средња медицинска школа, IV степен стручне спреме – смер лабораторијски техничар;

- најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

III

Кандидати достављају следећа документа у затвореној коверти на којој је потребно нагласити за које радно место се иста прилажу:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи, IV степен стручне спреме – смер лабораторијски техничар;

- оверена фотокопија уверења или потврде о положеном стручном испиту;

- оверена фотокопија лиценце;

- очитана лична карта;

- кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страницама Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Рашко Пантовић