Дом здравља '' др Јован Ристић'' Бабушница

На основу члана 31. и 37. Закона о раду  („,Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017 – одлука УС), и чланова 8, 9. и 10. Колективног уговора за дом здравља,, др Јован Ристић“ у Бабушници , в.д.директора дома здравља,, Др Јован Ристић'' у Бабушници,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време, због повећаног обима посла:


I

Радно место: доктор стоматологије- изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом.

Број извршилаца : 1

Врста радног односа: на одређено време до 30.04.2022. године
Радно време: пуно (40 сати недељно)
Услови: VII1 степен стручне спреме – стоматолошки факултет,  положен стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару, возачка дозвола ,, Б`` категорије.

Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи:

 

  • Кратку биографију
  • Фотокопију или ишчитану личну карту
  • Извод из матичне књиге венчаних(ако је кандидат променио презиме)
  • Диплому о стеченој стручној спреми
  • Потврду о положеном стручном испиту
  • Лиценцу
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Фотокопију возачке дозволе


Документацију доставити у овереним фотокопијама.

 

Достављена  документација се не враћа.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у листу ,, Послови“.

Оглас ће бити објављен у листу ,,Послови“ који издаје НСЗ и веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 
         
Пријаве се могу доставити лично или слати на адресу: Дом здравља '' др Јован Ристић'' Бабушница, улица Ивице Миладиновића бр.2, 18330 Бабушница, са назнаком "пријава на оглас".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.


                                                                                                                     

В.д. директора

др Драги Лепојевић