Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« бр.96/19), кадровског плана за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Обавештење Министарства здравља РС бр.112-01-00772/2021-02 од 12.01.2022.године, а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51  бр. 112-7170/2021 од 29.07.2021.године, Здравствени центар Зајечар расписује:

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време

 

  1. 1 (ЈЕДНОГ) РЕФЕРЕНТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, за рад у ЗЦ Зајечар, на неодређено време са пуним радним временом.

 

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:     

             

ССС (IV степен) – завршена Техничка школа

 

                       

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-       биографија

 

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, лично или обичном/препорученом пошиљком.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић