Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр. 143/22 од 11.01.2022.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

        За радно место- послове:         

 

 

 1. 1. Виша медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 за рад на Одељењу Коронарна јединица у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању  

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар, Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар, VI-1 или VI-2 степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 2. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад на Одељењу за стационарно лечење у Служби за педијатрију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству

Услови: Средња медицинска школа општег или педијатријског смера, IV степен,

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 3. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад на IV Четвртом одељењу - Хирургија дојке, меких ткива, дечија и васкуларна хирургија Службе за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен,

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад у Одељењу за одржавање хигијене објеката и простора у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

- 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: - основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радна места од бр. 1 до 3.

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

 

За радно место бр. 4.

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине