УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 од 06.04.2021 године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом на послове медицинскe сестрe-техничарa – 2(два) извршиоца и то:

 

 

- медицинска сестра/техничар у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом – 1(један) извршилац

- медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2, Одељење неонаталне хирургије – 1(један) извршилац

 

I

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове:

 

 • медицинска сестра/техничар у операционој сали, Служба операционог блока са стерилизацијом – 1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

Обавља послове медицинске сестре/техничара у операционом блоку на пословима инструментара ;

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; 
 • учествује у пријему болесника, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање,врши унос података  у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • фактурише утрошене лекове и медицинска средстба укључујући и уградни материјал
 • врши припрему операционе сале за извођење хируршке интервенције или других специјалистичких интервенција;
 • врши припрему пацијената за извођење хируршке интервенције и учествује у збрињавању хитних стања
 • асистира хирургу при хируршкој интервенцији нарочито код компликованих опрација
 • води бригу о прању, дезинфекцији и стерилизацији инструмената, као и бројном стању истих након завршене хируршке интервенције;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности медицинских сестара;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом

За свој рад непосрeдно је одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.     

 

 • медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2, Одељење неонаталне хирургије  – 1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; 
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • планира услуге процеса здравствене неге  и подршке пацијенту.у складу са праксом истандардима савремене здравствене неге о чему води прописану медицинску документацију и у електронској форми,
 • надгледа спровођење процеса здравствене неге учествују у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог
 • прикупља, контролише и врши упис удравствено –статистичких извештаја
 • прати и врши унос показатеља здравствене заштите
 • спроводи активности стручног усавршавања у области здрасвтвене неге 
 •  спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција- основно и специфичнемере- контролу золације- обавезно пријављивање болести
 •  прати рад апарата и монитора како би на време уочила уколико дође до њиховог квара
 • учествује активно са лекаром у следећим процедурама:-пријем неонаталног пацијента-хитан пријем витално угроженог пацијента-пријем пацијента из оперативне сале-премештај пацијента на друго одељење или станову-отпуст пацијента-отпуст умрлог пацијента, посмртна нега и премештај у клиничку капелу
 • по налогу лекара узима материјал (крв и излучењвине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке анализе, обележава епрувете и брине се о времену слања.
 • пунктира периферне венске и артеријске крвне судове у циљу уизимања крви за анализе, обележава епрувете и брине се о времену слања.
 • самостално примењује оксигениотерапију
 • спроводи физикалну терапију и перкусиону дренажу, својим радом спречава настанак декубита, контрактура и респираторних пнеумонија.
 • самостално примењује ординирану клизму
 • учествује у припреми пацијената и материјала за ексангвинотрансфузију и учествује у извођењу исте
 • самостално спроводи мере здраствене неге у циљу спречавања оштећења интегритета коже око-колостоме-гасто или стоме на танком цреву-уретеростоме-нефростоме-везикостоме
 • процена бола, давање оридинраних аналгетика и примена не фармаколошких метода аналгезије
 • давање наркотика интравенским путем и давање интравенских наркотика
 • постављање електрода за ЕКГ и успостављање континуираног праћења
 • учествовање у спровођењу свих дијагностичких процедура (рентген, ултразвук, пасажа, иригографија, МР, КТ)
 • припрема пацијента и оперему и успоставља фототерапију
 • спроводи негу коже тела, лица, усне дупље, гениталне регије, шака, стопала и обављ свакодневно купање
 • пласира и уклања: -назогастричну-орогастричну -Шервудову сонду прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности сонде
 • пласира и уклања уринарни катетер, прати добијени садржај и његову количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • пласира и уклања ректални ктетер, прати добијени садржај и количину, евидентира и бринео проходности катетера
 • спроводи и прати исхрану (пероралну преко ГС, ПЕГ-а), евидентира количину унетих материја
 • припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералнуз исхрану интравенскимпутем, прати толеранцију
 • припрема и апликује испланирану интравенску инфузиону терапију, самостално рукује инфузиомним, шприц и ентералним пумпама
 • припрема и апликује:-интравенску, интрамускуларни,субкутану,-интрадермалну.-пер ос,-пер ректум,-имнхалчациону терапију,и прати реакцију на исто
 • учествује у кардиопулмоналним реанимацијама пацијената
 • припрема и даје ургентну терапију
 • прати количину, изглед и фреквенцију елиминацију (урин, столица), евидентира
 • учествује у преоперативној припреми пацијента
 • припрема пацијента за хитну операцију
 • учествује у постоперативној нези пацијената
 • учествује у нези терминалних пацијената и пружанеопходне информације за чланове њихове породице
 • надзире узимање оброка и поделу хране, води прописану евиденцију;
 • организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;

 

За свој рад одговоран је  непосредном руководиоцу.

 

 

 

II

 

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре/техничара – 2 (два) извршиоца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                 -  IV степен стручне спреме – педијатријски/општи смер

     -  положен стручни испит

     -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара

   

         III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-2(ДВА)  ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.