ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

БРОЈ: 01-69/1

ДАНА: 20.01.2022. г.

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н

 

            На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од  28.фебруара .2020. године, и на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број 112-12266/2021 од 27. децембра 2021. године, в.д. директора Дома здравља доноси следећу

       

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

              Референт за јавне набавке – 1 извршилац

 

               Радни однос се заснива на  неодређено време 

 

               Услови:

 

  - средње образовање у трајању од четири године – матурант гимназије, економски техничар, биротехничар или правни техничар

 

 

              Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  3. оверену потврду о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке, у складу са законом

           

              Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину, као и сајту Министарства здравља.

              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.