ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

БЕОГРАД, Бул. Деспота Стефана 54а

Број: V-5-328/3

Датум: 21.01.2022.

 

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-12265/2021 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 27.12.2021.године и Одлуке директора Градског завода број V-5-328/1 од 19.01.2022.године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до 3 месеца.

 

Опис посла: самостално обавља анализе узорака вода, седимента, земљишта, отпада, ваздуха, хране и предмета опште употребе; учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова; ради са савременом инструменталном опремом; учествује у обради података и изради извештаја, елабората и студија; прати савремена достигнућа у области санитарне хемије; предлаже и уводи нове методе испитивања; врши контролу узимања узорака; обавља едукацију кадрова; надзире рад лабораторијских техничара; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

Услови:

- Високо образовање/ дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани физикохемичар, дипломирани технолог:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатни услов:

-  Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( Претходно радно искуство на анализи сложених узорака намирница; изради извештаја о испитивању узорака намењених за упис у базу података Министарства здравља (дечја храна, дијететски производи); узорака по захтеву странака; Републичке санитарне инспекције); дефинисању параметара за анализу; праћењу тока анализе узорака од тренутка уласка у лабораторију; тумачење резултата анализа у складу са важећом законском регулативом (Законом о безбедности хране, Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране; Правилником о здравственој исправности дијететских производа; Правилником о прехрамбеним адитивима итд.; Практично радно лабораторијско искуство и самостално извођење гравиметријских метода, спектрофотометријских метода, дензитометријских метода, рефрактометријских метода, волуметријских метода, електрохемијских метода, полариметријских метода, као и одређивање енергетске вредности намирница;Познавање софтверског програма ʺХигијенаʺ за израду извештаја о испитивању намирница; Самостално руковање апаратом за одређивање садржаја масти у намирницама (инструмент за хидролизу и екстракцију масти Buchi E 416 i E 418); апаратом за одређивање садржаја протеина у намирницама (инструмент AutoKjeldahl Unit K-370, Speed Digester K-439 i Scrubber B-414); рефрактометром, дензитометром, полариметром; Познавање стандарда ISO 17025 ).

Пожељно је да кандидат достави изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство за горе наведене додатне услове.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном факултету;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.