Здравствени центар Зајечар

На основу чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.96/19) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

  1. 2 (две) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА- на одређено време са пуним радним временом за рад у ЗЦ Зајечар, до повратка запослене са боловања.
  2. 1 (једна) ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР- на одређено време са пуним радним временом за рад у ЗЦ Зајечар, до повратка запослене са боловања.

 

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под 1: ССС (IV степен) – Медицинска школа општег смера

                                         и положен стручни испит

Под 2: ССС (IV степен) – Медицинска школа гинеколошко акушерског смера

                                         и положен стручни испит

 

 

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
  • биографију са адресом, телефоном.

 

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

            Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, лично или обичном/препорученом пошиљком.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић