Дом здравља Бор

 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Улица Николе Коперника 2-4

 

На основу члана 24-27., члана  192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(Сл.гласник РС бр.96/2019 и 58/2020-Анекс I), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор, Обавештења МИН-а (за лекара) бр-112-01-1482/2021-02 од 04.01.2022.год заведено бр.280 од 17.01.2022.године и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

 

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос:

1 доктора медицинена неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби хитне медицинске помоћи а који би се финансирао из средстава РФЗО-а;

1 медицинска сестра/техничар на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла за период најдуже од 12 месециа који би се финансирали из средстава РФЗО-Филијала Бор;

4 медицинске сестре/техничара на одређено време са пуним радним временом као замена одсутних мед.сестара/техничара преко 30 дана (дуже боловање) Уговорни однос би трајао до повратка одсутног запосленога исти би се финансирали  из средстава РФЗО-Филијала Бор.

Условизазаснивањерадногодносаза доктора медицинесу:

 • VII-1 степенстручнеспреме -медицинскифакултет,
 • Положенстручнииспитзазвањедокторамедицине,
 • Упис у лекарскукоморуСрбијеилилиценца.
  Каодоказ о испуњеностиусловакандидатузмолбузапријем у радниодностребададостави:
 • Својеручнопотписанумолбузапријем и биографију, саадресом, контакттелефоном, и- мејладресом,
 • Оверенуфотокопијудипломе о завршеноммедицинскомфакултету,
 • Оверенуфотокопијууверења (потврде) о положеномстручномиспитузадокторамедицине,
 • Неоверенуфотокопијуличнекарте,
 • Фотокопијуизводаизматичнекњигевенчаних (уколикосудипломеилиуверењаиздатинадевојачкопрезиме)
 • Решење о упису у лекарскукомору  Србије илилиценцу.
 • Уколико имају радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу које се налазе у плану мрежа здравствених установа )

Кандидаткојибудеизабранзапријем у радниодноснаодређеновремепресклапањаУговора о радуморадоставити:

-   доказ о општојздравственојспособности; 

Пријавомнаогласкандидатдајесвојусагласностзаобрадуподатака о личности у сврхуизборазапријем у радниоднос.

Подацисенемогукористити у другесврхе.

Подацимарукује и податкеобрађујеДомздрављаБор.

Сакандидатимакојииспуњавајуусловезапријем у радниоднос, комисијаможеобавитиразговорили ако је потребноутврдитидругиначиноцењивањакандидата (тестирање, проверапрактичнихзнања, способности и вештина) наосновукојихћесекандидатирангирати, поред радног искуства/стажа у струци, дужине студирања и просечне оцене студирања.

Радсеу Служби хитне медицинске помоћи обавља у сменама и ноћни рад а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

За све кандитате:

Уколико кандидат који буде био изабран одбије да закључи уговор о раду, послодавац ће примити кандидата са ранг листе који испуњава горе наведене услове из огласа.

Објава ранг листе кандидата након завршеног бодовања биће објављена на огласној табли Дома здравља Бор за коју су кандидати у обавези да прате, послодавац није у обавези да писаним путем обавести кандидате о исходу конкурса већ ће исто вршити телефонским путем и објавом обавештења на огласној табли.

Дом здравља Бор  задржава право да изабраног кандидата и не прими у радни однос уколико се десе непредвиђене околности које се нису могле предвидети на почетку оглашавања.

Подношењем пријаве на конкурс, сматраће се да је кандидат сагласан са свим условима из конкурса.

Лица која не учествују и не поднесу пријаву на конкурс, немају права да захтевају додатна обавешетња о исходу поступка и другим елементима из огласа.

Рок  заподношењепријавејеосам (8) данаодданаобјављивањаогласанасајтуНационалнеслужбезазапошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријавесепредају  узатворенојковерти ( наковертиобавезноназначити " Конкурс за запошљење " саИменом и презименомкандидатакао и контакттелефоном ) Пријавекојебудупристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење за доктора медицине“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговременепријаве,као и пријавесанепотпуномилинеодговарајућомдокументацијом,нећебитиразматране.

Установа задржава право да изабраног кандидата и не прими у радни однос уколико се десе непредвиђене околности које се нису могле предвидети на почетку оглашавања.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

 

 • Условизазаснивањерадногодносазамедицинскусестру-техничарасу:
 • медицинскашкола – општисмер IV-VI
 • положенстручнииспит
 • уколико кандидат има завршену вишу или високу стручну спрему (VI) за медицинску сестру/техничара и положен стручни испит за исто,комисија ће такву пријаву узети за релевантну да кандидат поседује адекватну стручну спрему да ради са наведеним, с тим што овим обавештавамо кандидате да ће исплата зараде бити обрачуната са коефицијентом за IV-степен стручне спреме као и бодовање за исто.

Заинтресованикандидатиподносе:

 • пријавусакраткомбиографијом, адресом, контакттелефоном и е- mail адресом
 • оверену фотокопијусведочанства (све 4 године)
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној школи за IV-степен стручне спреме,
 • оверену фотокопијууверења о положеномстручномиспиту (са средњом, вишом или високом школом)
 • Фотокопијуизводаизматичнекњигевенчаних (уколикосудипломеилиуверењаиздатинадевојачкопрезиме)
 • оверену фотокопијулиценцеилирешења о упису у именикКоморесестара и техничараСрбије,
 • Неоверенуфотокопијуличнекарте,
 • Уколико имају радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу )

Кандидаткојибудеизабранзапријем у радниодноснаодређено времепресклапањаУговора о радуморадоставити:

 доказ о општојздравственојспособности; 

Пријавомнаогласкандидатдајесвојусагласностзаобрадуподатака о личности у сврхуизборазапријем у радниоднос.

Подацисенемогукористити у другесврхе.

Подацимарукује и податкеобрађујеДомздрављаБор.

Сакандидатимакојииспуњавајуусловезапријем у радниоднос, комисијаможеобавитиразговорили ако је потребноутврдитидругиначиноцењивањакандидата (тестирање, проверапрактичнихзнања, способности и вештина) наосновукојихћесекандидатирангирати.

Радсеу Служби за здравствену заштиту одраслог становништва обавља у сменама а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

За све кандитате:

Уколико кандидат који буде био изабран одбије да закључи уговор о раду, послодавац ће примити кандидата са ранг листе који испуњава горе наведене услове из огласа  или расписати нови оглас.

Објава ранг листе кандидата након завршеног бодовања биће објављена на огласној табли Дома здравља Бор за коју су кандидати у обавези да прате, послодавац није у обавези да писаним путем обавести кандидате о исходу конкурса већ ће исто вршити телефонским путем и објавом обавештења на огласној табли.

Дом здравља Бор  задржава право да изабраног кандидата и не прими у радни однос уколико се десе непредвиђене околности које се нису могле предвидети на почетку оглашавања.

Такође Дом здравља Бор задржава право да коригује број пријема уколико у време закључења уговора дође до смањења броја мед.сестара техничара који се примају као замена запослених преко 30 дана.

Овај оглас пријема важиће у наредно периоду а највише до краја 2022.године или наредног конкурса.

Подношењем пријаве на конкурс, сматраће се да је кандидат сагласан са свим условима из конкурса.

Лица која не учествују и не поднесу пријаву на конкурс, немају права да захтевају додатна обавешетња о исходу поступка и другим елементима из огласа.

Рок  заподношењепријавејеосам (8) данаодданаобјављивањаогласанасајтуНационалнеслужбезазапошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријавесепредају  узатворенојковерти ( наковертиобавезноназначити " Конкурс за запошљење " саИменом и презименомкандидатакао и контакттелефоном ) Пријавекојебудупристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење за медицинску сестру техничара“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговременепријаве,као и пријавесанепотпуномилинеодговарајућомдокументацијом,нећебитиразматране.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

Дом здравља Бор задржава право да оглас укине или измени уколико дође до непредвиђених околности на које није могао да утиче на почетку оглашавања.