Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2021.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-114/2021-02 од 02.12.2021.године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14/11 од  21.01.2022.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршилац, на одређено време,  са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране, ради замене запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

Услови за обављање послова под редним бројем 1- основно образовање.

Опис послова под редним бројем 1:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  1  подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
  • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
  • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат  који буде изабран за послове под редним бројем 1 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

  • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
  • Потврду о имунизацији
  • Санитарну књижицу

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“

 

 

ВД  Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин