Oпшта болница Ваљево

          На основу  члана 7. став 2.Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,, бр.96/2019  и  58/2020-Анекс  I ) , а  у складу са  важећим  Кадровским  планом  за Општу болницу Ваљево за 2020.годину,  бр: 112-01-31/2020-20  од  24.12.2020. године  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-129  од   05.01.2022.године

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ   ОГЛАС

      за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време , са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца  , са  пуним  радним  временом,  за  радно  местo:

 -  возач  у  Одсеку  за  превоз  и  транспорт   Службе  за  техничке  и  помоћне  послове  - 1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-  средње  образовање,  III  или  IV  степен  стручне  спреме

-  возачка  дозвола  Б  категорије

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

-  оверена  фотокопија   дипломе  о завршеној школи

-  оверена  фотокопија  возачке  дозволе  одговарајуће категорије

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

    Рок  за пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код   Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене   и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа  болница  Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење  за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас   за  пријем   у   радни   однос   за   послове........................

(навести  тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)