ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

Број: 80/2022-1

24.01.2022. године

И В А Њ И Ц А

 

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 96/2019 и 56/2020 – Анекс I) и Одлуке директора Дома здравља Ивањица о расписивању огласа број 80/2022 од 24.01.2022. године, Дом здравља Ивањица, расписује

 

ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

 

 

            Расписује оглас за пријем  у радни однос на одређено време – до повратка запослених са породиљског одсуства, са пуним радним временом, за:

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР: 2 ИЗВРШИОЦА - Служба за здравствену заштиту одраслих становника, медицина рада и кућно лечење.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ивањица.

 

Услови  за заснивање радног односа:

 

      а) Стручна спрема/образовање – високо образовање

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца.

 

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 1. као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

  • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон,
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
  • оверену фотокопију положеног стручног испита и Решење о упису у Именик Лекарске Коморе Србије,
  • извод из књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично у Служби за техничке и сличне послове - Одсек за административно-правне послове Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39, радним данима од 07-15 часова или поштом на адресу  Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39, са назнаком  „Пријава на оглас за заснивање радног односа“.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам)  дана, од дана  објављивања на Сајту Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

 

Неблаговремене и неисправне пријаве неће се разматрати.

 

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати на основу обављеног разговора - интервјуа са њима.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор, на основу извештаја Комисије, у року од 30 дана, од дана истека рока за подношење пријава кандидата.

 

За све информације можете се обратити на телефон 032/662-039.

 

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.