ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН

Број: 01-61/2022

Дана: 24.01.2022. године

А п а т и н

 

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године и сагласности Министарства здравља РС број:112-01-1482/2021-02 од 12.01.2022. године за пријем у радни однос на неодређено време, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године и одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-60/2022 од 24.01.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa  неодређено време

 

 

-СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на неодређено време, за рад у Служби за опште, правне, економско-финансијске и техничке послове – одељења за економско-финансијске послове Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је високо образовање - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, знање рада на рачунару, положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом и најмање три године радног искуства.

Опис посла: директно прима задатке од помоћника директора за финансијско-рачуноводствене послове и њему одговара за извршење истих. Припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки. Прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу планирања и спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку.  Прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача. Води евиденције јавних набавки и набавки на који се закон не примењује. Спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује. Припрема уговоре и осталу документацију у поступцима јавних набавки. Припрема и обрађује све податке за набавке у Дому здравља.Учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије. Контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану. Прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама. Води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, прати реализацију јавних набавки и врши архивирање документације из наведене области. Прима и складишти робу у магацин. Издаје робу из магацина. Наручује рецепте и прописно их издаје изабраним лекарима. Наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством. Одговара за целокупну робу у магацину и рокове њене употребе

Уз пријаву се подносе: oверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, и потврда о радном искуству. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

 

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 01.02.2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.