Дом здравља „Бечеј“

На основу члана 7-9 Посебан Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' бр. 96/19),чл. 4-6 Правилника о раду Дома здравља ''Бечеј'' бр. 1113-07.1 од 31.07.2020. године,  Дом здравља ''Бечеј'' из Бечеја,  расписује:

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 • За радно место „Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене“ - Служба за здравствену заштиту деце и жена------------------------------------------------ 1  извршилац - услед недостстка кадра

       

  Радни однос се заснива на неодређено време,  са пуним радним временом, након пробног рада од 6 месеци уколико кандидат/запослени задовољи потребне услове.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 1. Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена  специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена  специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника .

 1. Положен стручни испит,
 2. Лиценца
 3. Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 4. Возачку дозволу ''Б'' категорије

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Бечеј.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Бечеј“  Бечеј, ул. Браће Тан бр. 3, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

 • фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту
 • фотокопију лиценце или решења о постојању услова за издавање лиценце
 • фотокопију важеће личне карте
 • фотокопију возачке дозволе
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом
 • детаљнију биографију (контакт телефон, адреса становања..).

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос и доказ да је здравствено способан за обављање наведених послова ( лекарско уверење).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. Директор Дома здравља ''Бечеј''

др Слободан Димитров, спец. опште мед