Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)  чл. 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020-Анекс)  закључка Скупштине општине Варварин бр.401-88/21-I од 23.12.2021.год. и одлуке директора бр._109  _ од ___24.01.__2022.год., расписује се:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

 За пријем у радни однос на одређено време, чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком и то:

 

 

 • 1 возач санитетског возила, на одређено време до три месеца у Одсеку санитетског транспорта у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин, са пуним радним временом.

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна према:  : Средње образовање

Остали посебни услови:    Возачка дозвола „Б“  категорије

 

  

 

 • 1 доктор медицине изабрани лекар, на одређено време до три месеца – у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – Одељење за здравствену заштиту грађана, са пуним радним временом

 

Потребна стручна спрема :   Високо образовање – Медицински факултет:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године.
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 • доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних (за кандидате код којих је било промене презимена)
 • уверење о држављанству
 • лекарско уверење
 • фотокопија или очитана лична карта
 • фотокопија возачке дозволе (само за возаче)
 • оверена фотокопија лиценце (само за лекаре)
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (само за лекаре)

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом на адресу: Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб, или доставити лично у просторије Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Контакт  телефон : 037/787-276

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

Директор Дома здравља Варварин

Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине