ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

У складу са чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“ Сл.гласник РС, бр. 159/2020“  ), а у вези са Кадровским планом Дома здравља Панчево број: 112-01-114/2021-02 од 22.септембра 2021.године , вд директора Дома здравља Панчево дана 24.01.2022.године расписује

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ4 извршиоцa на неодређено време са пуним радним временом, у Служби за здравствену заштиту одраслих

 

 ОПИС ПОСЛОВА:  у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере,  по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд;

учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  антропометријска мерења;

врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;правилно одлаже медицински отпад

 

   У С Л О В И:  средња медицинска школа, стручни испит,  лиценца за рад, познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Exeл и интернет сервиса

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА – 1 извршилац на неодређено време са пуним радним временом, у Служби за здравствену заштиту деце

 

 

ОПИС ПОСЛОВА: тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере,  по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;

припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд;

учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  антропометријска мерења;

врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

правилно одлаже медицински отпад;

 

    У С Л О В И:  средња медицинска школа - педијатријски смер, стручни испит, лиценца за рад, познавање рада на рачунару у програмима Woрд , Exел и интернет сервиса

 

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља Панчево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова подносе се на адресу ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 2, СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС, ИЛИ ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА