СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

 На основу члана 31 Закона о раду РС (“Сл.гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),  члана 27к Закона о буџетском систему,  члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 96/19 и 58/20), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања  број  112-01-114/2021-02 од 14.04.2021 године, Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 159/2020) и одлуке вд директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања број  /22  од 21.01.2022 године, расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- доктор медицине -1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на неодређено време  са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Опис посла доктора медицине:

Превенира, дијагностикује и лечи болеснике, повреде и друге физичке и менталне поремећаје

коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа  и процедуре савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором  доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте. Спроводи здравствену заштиту  становништва.

Учествује у унапређењу квалитета  здравствене заштите.  Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима.

Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.  Утврђује узрок и време смрти. Узима анамнестичке податке код  новопримљених пацијената.

Учествује у тимском раду око лечења болесника. По потреби иде у пратњу болесника.

Спроводи мере заштите на раду. Учествује у раду стручних тела и комисија.

Обавља и друге послове из своје струке као и друге послове по налогу претпостављених

и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС”  број 24/05,61/05, 54/09, 32/13,  75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

-завршен медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године

-завршен медицински факултет на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање  до 10 септембра 2005 године

-Положен стручни испит

-Лиценца

-Најмање  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине .

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену фотокопију дипломе односно уверења о завршеном медицинском факултету;

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине;

-уверењe о држављанству не старијe  од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-потврду односно уверење да није осуђиван не старију од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-лиценцу  (оригинал или оверену копију).

- CV

-мотивационо писмо

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 15 данa од дана објављивања конкурса на сајту  Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Конкурс ће бити објављен на сајту  Националне службе за запошљавање, сајту Министарства здравља РС и на сајту и огласној табли Специјалне болнице.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 3 дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

 

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/616-970.

 

 

Вд Директора

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

др Вања Балшић