Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

Број: 02-80/1

Датум: 20.01.2022.

 

    На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019) и Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-200/2018-02, од 20.08.2018. године, в.д. директора расписује:

 

 

ОГЛАС ЗА  ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. На пословима – Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију /неуролог – неуропсихијатар/– један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима послова, у складу са законом.

 

Кандидати су обавезни да  доставе:

- пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеном медицинском факултету);

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из неурологије или неуропсихијатрије;

- доказ о радном искуству (захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању);

- копију лиценце и 

- фотокопију личне карте.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, прибављено о свом трошку.

 

Опис послова:

 - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;

- реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције;

- поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;

- обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;

- обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

- врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

- утврђује време и узрок смрти;

- ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;

- организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите;

- идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера;

- врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе;

- врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице;

- врши анализе детерминанти здравља;

- врши израду, имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања;

- организује прикупљање, унос и статистичку обраду података релевантних за функционисање регистара;

- учествује у изради националних програма превенције незаразних обољења, стручно - методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја;

- организује прикупљање података у циљу праћења санитарно-хигијенских и других услова који утичу на стање здравља становништва;

- спроводи део програма окупационе терапије у циљу психосоцијалног и рехабилитационог програма пацијената, тј. антистигма програма, како би пацијенте што лакше укуључили у свакодневне токове живота и рада.

 

  1. 2. На пословима – Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију /психијатар/ – један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима послова, у складу са законом.

 

Кандидати су обавезни да  доставе:

- пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеном медицинском факултету);

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из психијатрије или неуропсихијатрије;

- доказ о радном искуству (захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању);

- копију лиценце и 

-  фотокопију личне карте.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, прибављено о свом трошку.

 

Опис послова:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;

- реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције;

- поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;

- обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;

- обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

- врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

- утврђује време и узрок смрти;

- ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система;

- организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите;

- идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера;

- врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе;

- врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице;

- врши анализе детерминанти здравља;

- врши израду, имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања;

- организује прикупљање, унос и статистичку обраду података релевантних за функционисање регистара;

- учествује у изради националних програма превенције незаразних обољења, стручно - методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја;

- организује прикупљање података у циљу праћења санитарно-хигијенских и других услова који утичу на стање здравља становништва;

- спроводи део програма окупационе терапије у циљу психосоцијалног и рехабилитационог програма пацијената, тј. антистигма програма, како би пацијенте што лакше укуључили у свакодневне токове живота и рада.

 

     Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.