ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

Број: 6-115

25.01.2022.  године

К  Р  А  Љ  Е  В  О

               

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Сагласности Министарства здравља  51 број 112-12266/ 2021 од  27.12.2021.год и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-114  од  25.01.2022. године Општа болница "Студеница " Краљево расписује

О    Г    Л    А   С

                  

За пријем у  радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на радном месту фармацеутски техничар у Служба за фармацеутску делатност                                  (Болничка апотека ), Општа болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

- IV  степен - средња медицинска школа фармацеутског смера,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  ( приправнички стаж ).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.