Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2021.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-114/2021-02 од 02.12.2021.године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-9922/2021. од 27.10.2021. године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /12  од  25.01.2022.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 1. Виша медицинска сестра– техничар у ургентним службама и реанимацији - 1 извршилац, на неодређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања
 2. Домар/мајстор одржавања – котлар - 1 извршилац, на неодређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме, грејање и информатику
 3. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршилац, на неодређено време,  са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1: Високо образовање на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. Године;  односно на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године. Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.

Опис послова под редним бројем  1 :  планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене

неге, о чему води прописану медицинску документацију;обавља сложене медицинске

мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. примењује  прописану  терапију  и  контролише  узимање  лекова;  врши  припрему

болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин и контролише поступак одлагања и уклањања медицинског отпада

 

Услови за обављање послова под редним бројем 2- завршена средња школа и положен стручни испит за рад са судовима под притиском  (за руковање постројењем у котларници) 

Опис послова под редним бројем 2: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;обавља механичарске / / водоинсталатерске / браварске / столарске /

 

 

 

лимарске / молерске / и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење;рукује постројењима у котларници;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 3- основно образовање.

Опис послова под редним бројем 3:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву- молбу за послове под редним бројем  1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 2  подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском  (за руковање постројењем у котларници)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  3 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 1  пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем  2 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Потврду о имунизацији

 

 

Кандидат  који буде изабран за послове под редним бројем 3 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

ВД  Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин