ДОМ ЗДРАВЉА "БОГАТИЋ" БОГАТИЋ

Број :118-1/22
Дана : 02.02.2022. годинеНа основу чл. 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа  („Службени гласник РС “ бр.96/2019 и 58/2020 - Aнекс I) и Одлуке о потреби заснивања радног односа на неодређено време број 117-1/22 од 02.02.2022 године, директор Дома здравља „Богатић “ Богатић, дана 02.02.2022. године расписује:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

 

Оглашава се конкурс за пријем у радни однос са пуним радним временом на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

за следеће послове:

 ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - ИЗАБРАНИ ЛЕКАР  у Служби опште медицине Дома здравља Богатић.

Број извршилаца (4) четири


Опис послова: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Богатић “ Богатић.

 

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Богатић“ Богатић,

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су :

 
  • Високо образовање  (VII/1 степен стручне спреме) – завршен медицински факултет:   
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • положен стручни испит
  •  лиценца;
  •  најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

3.

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

            - пријаву на оглас

-  кратку  биографију

 - фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

-  фотокопију уверења о држављанству

 - фотокопију дипломе или уверења о завршеном медицинском факултету

            - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

  - фотокопију лиценце односно одобрења за самосталан рад у струци

               - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине

4.

Документација може да се подносе и у неовереним фотокопијама, али приликом заснивања радног односа,изабрани кандидат дужан је да достави оверене фотокопије докумената наведених у члану 3.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,са њим се неће засновати радни однос.

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Богатић“ Богатић.

6.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, web страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „ Богатић “Богатић ( www.dzbogatic.org.rs ).

Рок за подношење пријаве је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“ Националне службе за запошљавање.

7.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити достављена кандидатима објављена на web страници Дома здравља „Богатић“ Богатић

8.

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Богатић“ Богатић, Мије Јовановић 25, радним даном од 7.00-14.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Богатић “ Богатић, Мије Јовановић 25,  15350 Богатић са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор медицине.“

Непотпуне, неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.