Дом здравља Панчево

У складу са чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему РС и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“ Сл.гласник РС, бр. 159/2020“  ), а у вези са Кадровским планом Дома здравља Панчево број: 112-01-114/2021-02 од 22.септембра 2021.године , вд директора Дома здравља Панчево дана 01.02.2022.године расписује

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – 5 извршилаца на неодређено време са пуним радним временом, у Служби за здравствену заштиту одраслих

 

ОПИС ПОСЛОВА: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи  здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

ради у превентивним саветовалиштима;

организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;

даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете;

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите

 

У С Л О В И :  медицински факултет, стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Еxeл и интернет сервиса

 

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља Панчево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова подносе се на адресу ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 2, СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС, ИЛИ ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.