Дом здравља ,,Крупањ“ са стационаром

Дом здравља ,,Крупањ“ са стационаром

Број:  110/22

Датум: 02.02.2022. године

Крупањ

 

На основу члана 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Крупањ“ са стацинаром број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, те Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Крупањ“ са стационаром број 243/18, 688/18 и 250/19, и у складу са Одлуком в.д. директора Дома здравља „Крупањ“ са стационаром број 109/22 од дана 02.02.2022. године расписује се

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I Доктор медицине изабрани лекар (1 извршилац), на одређено време, са пуним радним временом, ради замене, до повратка запослене која се налази на породиљском одсуству, односно одсуству ради неге детета, а најдуже до 07.11.2022. године  и то за рад на пословима:

 

- доктор медицине изабрани лекар у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи и поливалентном патронажом

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Крупањ“ са стационаром (број 243/18, 688/18 и 250/19):

 

Стручна спрема/ образовање:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра. 2005. године;

 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

 • положен стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање 6 (шест)  месеци радног искуства у звању доктора  медицине.

 

Заинтересовани кандидати, за рад на пословима доктор медицине изабрани лекар, уз пријаву на оглас, подносе следећа документа:

 • Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • Оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оригинал или оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе/оверена фотокопија решења о упису у именик Коморе
 • Доказ о радном искуству у звању доктор медицине
 • Уверење о држављанству Републике Србије
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте
 • Кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и e-mail адресом

 

II Описи послова за наведено радно место уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Крупањ“ са стационаром (број 243/18, 688/18 и 250/19) и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе  Дома здравља  „Крупањ“ са стационаром радним данима од 12-13 часова.

III Оглас објавити код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“, на веб сајту Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs , као и на веб страници  Дома здравља „Крупањ“ са стационаром www.dzkrupanj.rs, те на огласној табли Дома здравља „Крупањ“  са стационаром.

 

IV Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос у листу,, Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља „Крупањ“ са стационаром, или  поштом, на адресу:

 

Дом здравља „Крупањ“ са стационаром,

ул. Владе Зечевића бр. 61, 15314 Крупањ,

са назнаком ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос“.

 

Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара!!!

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

V  У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили  за наведена радна места, доноси директор Дома здравља „Крупањ“ са стационаром.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима и уверење надлежног суда да се против њeга не води кривични поступак..

 

VI Уколико буде потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност  за обраду података о личности  у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.  Податке прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља „Крупањ“ са стационаром.

 

VII Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од  30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на веб страници Дома здравља „Крупањ“ са стационаром www.dzkrupanj.rs.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај  конкурсне документације на контакт телефон 015/7581-588 или лично у просторијама правне службе  Дома здравља „Крупањ“ са стационаром.

 

VIII Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду (Сл. Гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-УС, 113/2017 i 95/2018-аут.тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. ("Сл. гласник РС", 96/2019).