Дома здравља Трговиште

На основу чл. 7-8 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), члан 27. тачка 3. Кадровског Плана за Дом здравља Трговиште за 2021.годину. број.120-01-151/2020-02 од 02.12.2021.године, ради запошљавања на одређено време и ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.Гласник РС“ број 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12-др.пропис 119/12-др.пропис и 22/13, 16/18),Одлуку о расписивању конкурса бр.798 од 17.08.2020.године, директор Дома здравља Трговиште расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. КОНТИСТА- један (1) извршилац на одређено време до 3 месеца, на упражњено радно место због смрти запослене, са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа су:

- Завршена средња економска школа IV степен стручне спреме,

-Радно искуство на пословима контисте,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-рад у оквиру контирања, спремање фактуре за РФЗО,

-познавање рада на пословима здравствене статистике,

-учествује у прикупљању података здравствене статистике,

-ради тромесечне, шестомесечне, деветомесечне и годишње извештаје о раду и обољењима на нивоу установе,

- контирање извода, припрема рачуноводствених извештаја

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Трговиште.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- Пријаву на оглас,

- Кратку биографију,

- Оверену Фотокопију личне карте,

- Оверену фотокопију уверења о држевљанству,

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи,

- Оверену фотокопију важећег извода из матичне књиге рођених,

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско Уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања Огласа у листу „Послови“  код Националној служби за запошљавање, сајту Министарства здравља и Web сајту Дома здравља Трговиште.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“  на адресу:

 

Дома здравља Трговиште

Улица: Краља Петра I Карађорђевића бр.81

17525 Трговиште

 

Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, али исту могу преузети у просторијама правне службе.

 

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Дома здравља Трговиште.

 

За све информације можете се обратити на телефон: 017/452-210