ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

На основу Одлуке  вд директора Здравственог центра Ужице број _____________ од 03.02.2022.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

 

 

 • ОЈ  Дом здравља Ужице
 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ................................................. 2 извршилаца
 • ОЈ Општа болница Ужице
 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ............. 1 извршилац

        

Услови за заснивање радног односа:

 

 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти– IV степен стручне спреме- завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца.
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге- I степен стручне спреме, завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће вд директор Здравственог центра, у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.