Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину

На основу чл. 24. ст. 1, чл. 26 – 27. и чл. 51 ст. 2-3 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17  и 95/18 – аут. тум), чл. 5. ст. 1, чл. 7 ст. 1 тач. 3) и ст. 2 – 3. и чл. 8. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Обавештења Министарства здравља РС број 112 – 01-1482/2021-02 од 12. јануара 2022. године о сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112 – 12266/2021 од 27. децембра 2021. године, Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број 112-01- 31/2020-02 од 29. септембра 2020. године,  члана 23. Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број 687 од 31.03.2008. године и Одлуке број 285/1 од 02.02.2022. године, в.д. директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд (у даљем тексту: Клиника),  Проф др  Јасна Јанчић,  дана 02.02.2022. године, расписује

 

 Ј А В Н И  О Г Л А С

 

I

за заснивање радног односа на неодређено време, са пуним радним  временом, расписивањем  јавног огласа, на пословима:

 

 1. КЛИНИЧКИ ЛЕКАР – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: Обавља дијагностичке послове под надзором лекара специјалисте. Под стручним руководством води болеснике на одељењу. Стара се о спровођењу савремене терапије. Обавље послове клиничког лекара у поликлиничком центру и дневној болници. Спроводи доктринарне ставове Клинике, ради и друге послове по налогу. За свој рад одговара руководиоцу одсека, шефу одељења, начелнику и директору Клинике

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:

 • да поседује високо образовање из области медицине на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
 • да је положио стручни испит пред комисијом Министарства здравља РС
 • радно искуство – 6 (шест) месеци у звању доктор медицине
 • да кандидат није осуђиван
 • да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити покренута истрага
 • да поседује здравствену способност за обављање послова радног места доктор медицине  
 • предност имају кандидати који су на специјализацији из неурологије

III

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе:

 • Кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 • Диплому (Уверење) о стеченом високом образовању из области медицине на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС  
 • Лиценцу издату од надлежне лекарске Коморе или Решење о упису у именик надлежне Коморе – за звање доктор медицине
 • Доказ о радном искуству на пословима доктора медицине (уговор о раду или други уговор о радном ангажовању, потврда о раду или потврда о другом виду радног ангажовања или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, уверења, лиценце издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака, под условом да чињеница промене презимена приликом склапања брака није  назначена у изводу из матичне књиге рођених – трајни документ)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)
 • уколико је кандидат на специјализацији из неурологије - фотокопију специјалистичког индекса са овереним семестром

IV

Оглас објавити на огласној табли Клинике, интернет презентацији Клинике, Wеб сајту Министарства здравља РС и огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

V

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом – доктор медицине» или лично доставити у Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су  доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

VII

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

VIII

Пре заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави, у ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ (оверене од стране јавног бележника): 

 • Диплому (Уверење) о стеченом високом образовању из области медицине на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • Лиценцу издату од надлежне лекарске Коморе или Решење о упису у именик надлежне Коморе Коморе – за звање доктор медицине
 • Доказ о радном искуству на пословима у звању доктор медицине (уговор о раду или други уговор о радном ангажовању, потврда о раду или потврда о другом виду радног ангажовања или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, уверења, лиценце издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака, под условом да чињеница промене презимена приликом склапања брака није  назначена у изводу из матичне књиге рођених – трајни документ)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) 
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)
 • Уверење службе медицине рада да поседује здравствену способност за обављање послова доктора медицине, у складу са прописима (не старије од 6 месеци)
 • уколико је кандидат на специјализацији из неурологије  - Потврду Медицинског факултета којом потврђује да се налази на специјализацији из неурологије

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави и:

 • Фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту

IX

Уговор о раду са изабраним кандидатом биће закључен по достављању докумената наведених у тачки VIII.

Пре ступања на рад, изабрани кандидат је дужан да достави фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац)

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф др Јасна Јанчић