Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину

На основу чл. 24. ст. 1, чл. 26 – 27. и чл. 51 ст. 2-3 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17  и 95/18 – аут. тум), чл. 5. ст. 1, чл. 7 ст. 1 тач. 3) и ст. 2 – 3. и чл. 8. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Обавештења Министарства здравља РС број 112 – 01-1482/2021-02 од 12. јануара 2022. године о сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112 – 12266/2021 од 27. децембра 2021. године, Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број 112-01- 31/2020-02 од 29. септембра 2020. године,  члана 23. Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број 687 од 31.03.2008. године и Одлуке број 284/1 од 02.02.2022. године, в.д. директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд (у даљем тексту: Клиника),  Проф др  Јасна Јанчић,  дана 02.02.2022. године, расписује

 

 Ј А В Н И  О Г Л А С

 

I

за заснивање радног односа на неодређено време, са пуним радним  временом, расписивањем  јавног огласа, на пословима:

 

 1. НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ – 1 (један) извршилац

 

Опис послова:  Организује процес рада службе немедицинских послова и самостално доноси одлуке у оквиру своје надлежности. Помаже директору Клинике у вршењу послова из његове надлежности у правним, кадровским и економско – финансијским пословима. Координира рад, даје упутства и руководи непосредно радницима запосленим у служби. Врши и друге послове које му повери директор Клинике у складу са законом, статутом о општим актима Клинике. За свој рад непосредно је, по принципу пооштрене одговорности одговоран директору.

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:

 • високо образовање из области економије:
 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • 3 (три) године радног искуства на пословима из области економије са траженим високим образовањем
 • радно искуствo на пословима руководиоца организационе јединице
 • да кандидат није осуђиван
 • да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити покренута истрага
 • предност имају кандидати који имају радно искуство на економским пословима са траженим високим образовањем у здравственој установи и радно искуство на пословима руководиоца организационе јединице у здравственој установи

III

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе:

 • Кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 • Диплому (Уверење) о стеченом високом образовању из области економије:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 • Доказ о 3 (три) године радног искуства на економским пословима са траженим високим образовањем и доказ о радном искуству на пословима руководиоца организационе јединице (уговор о раду или други уговор о радном ангажовању, потврда о раду или потврда о другом виду радног ангажовања или други доказ о стеченом радном искуству на наведеним пословима)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, уверења, лиценце издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака, под условом да чињеница промене презимена приликом склапања брака није назначена у изводу из матичне књиге рођених – трајни документ)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

IV

Оглас објавити на огласној табли Клинике, интернет презентацији Клинике, Wеб сајту Министарства здравља РС и огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

V

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом –  Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и економске послове » или лично доставити у Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су  доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

VII

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

VIII

Пре заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави, у ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ (оверене од стране јавног бележника): 

 • Диплому (Уверење) о стеченом високом образовању из области економије:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 • Доказ о 3 (три) године радног искуства на економским пословима  са траженим високим образовањем и доказ о радном искуству на пословима руководиоца организационе јединице (уговор о раду или други уговор о радном ангажовању, потврда о раду или потврда о другом виду радног ангажовања или други доказ о стеченом радном искуству на наведеним пословима)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, уверења, лиценце издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака, под условом да чињеница промене презимена приликом склапања брака није  назначена у изводу из матичне књиге рођених – трајни документ)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави и:

 • Фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту

IX

Уговор о раду са изабраним кандидатом биће закључен по достављању докумената наведених у тачки VIII.

Пре ступања на рад, изабрани кандидат је дужан да достави фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац)

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Јасна Јанчић