Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

На основу члана 33и.34. Закона о раду(Сл.гл.РС бр. 24/05; 61/05; 54/10; 32/13 и 75/14), Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС бр. 96/19), Сагласности  Комисије за кадрове здравствених установа  број  112-01-02/2022-02 од  02.02.2022. године, закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-726/2022 од 31.01.2022.год.   и члана 23. Статута Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова,   в.д. директор Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос специјалисте интерне медицине

 

 1. Специјалиста интерне медицине  се прима у радни однос на неодређено време (1 извршилац)

 

Предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци.

 

 

Опис радног места:

 

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • ради у превентивним саветовалиштима;
 • учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
 • даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности;
 • збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
 • спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;
 • обавља и друге послове из своје струке које му у задатак стави непосредни или виши руководилац.

 

Послови се обављају са пуним радним временом.

 

 

 

Услови:

 

- Високо образовање стечено на:

 1. на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 2. на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,

 

Пожељна лиценца за устразвучну дијагностику срца и абдомена.

 

               

 Кандидати подносе следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеним студијама,

-фотокопију уверења/дипломе о положеном стручном и специјалистичком испиту,

-фотокопија лиценце ,

-уверење да против кандидата није покренут  кривични поступак  и није покренута истрага (уверење Суда не старије од 6 месеци,

-уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП-а не старије од 6 месеци)

-кратку биографију.

 

Рок за подношење пријава је 14 (четрнаест) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити на адресу: Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, 11000 Београд, ул. Дурмиторска бр. 9, са  назнаком:  „за оглас за специјалисту  интерне медицине“.