Дом здравља Параћин

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020),  Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-12266/2021 од 27. децембра 2021.године.године  и Дописа Министарства здравља бр.112-01-1482/2021-02 од 10. јануара 2022.године ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

        1.МЕДИЦНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - један  (1) извршилац  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом за рад у Служби  за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Параћин.

 

 2.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР -четири (4) извршилаца,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла а најдуже до 24 месеца са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са одсеком превентивне здравствене заштите.

 

  • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ХИТНОЈ ПОМОЋИ- један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла а најдуже до 24 месеца са скраћеним радним временом за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом  Дома здравља Параћин.

 

4.Медицинска сестра / техничар у хитној медицинској помоћи - један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла  а најдуже до 24 месеца са скраћеним радним временом,  за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом  Дома здравља Параћин

 

 

 Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 

  1. ЗА МЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧАРА:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

-Средње образовање

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

 - лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

 

  1. ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање медицинске струке:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

  • ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТУ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ

 

 Високо образовање:

 

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

  • ЗА МЕДИЦИНКОГ ТЕХНИЧАРА/СЕСТРУ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ

 

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 

- средње образовање.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

 

   Заинтересовани кандидати подносе:

           -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           - извод из матичне књиге рођених/венчаних

           -уверење о држављанству

           -диплома или уверења о завршеном медицинском факултету  или завршеној средњој медицинској школи ( у зависности  за које радно место се подноси пријава на конкурс)      

            -уверење о положеном стручном испиту

            - лиценца односно одобрење за самосталан рад у струци

           - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

          -доказ да кандидат има најмање шест месеци  радног искуства у звању медицинког техничара

          -доказ да кандидат има  три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине (за радно место доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи)

         -уверење или други доказ о положеном специјалистичком испиту ( за радно место доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи)

 

      Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин.

        

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

         Дом здравља Параћин Ул. Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

 

СА НАЗНАКОМ

 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТА СА ОДСЕКОМ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

ИЛИ

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО  МЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧАРА

ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТА СА ОДСЕКОМ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

ИЛИ

 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У ХИТНОЈ ПОМОЋИ

ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ

 

ИЛИ

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО  МЕСТО МЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧАРА У ХИТНОЈ МЕДИЦИНКОЈ ПОМОЋИ

 ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ

 

 

Докази о испуњености услова за заснивање радног односа НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  подносе се у ОРИГИНАЛУ ИЛИ КОПИЈАМА ОВЕРЕНИМ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА / НОТАРА.

 

Докази о испуњености услова за заснивање радног односа НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  подносе се НЕОВЕРЕНИМ КОПИЈАМА.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

       Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

        За све информације можете се обратити на телефон 062/562-654

       

 

Директор

Дом-а  здравља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије