Dom zdravlja Pirot

Na osnovu člana 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 58/2020 - Aneks I), člana 27k Zakona o budzetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021), Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Pirot, broj 02-206/R od 21.03.2018. godine i izmene 02-1356/R od 27.09.2019. godine, Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018)",  člana 22. Statuta Doma zdravlja Pirot i Odluke direktora Doma zdravlja Pirot broj 02-77/R od 07.02.2022. godine  raspisuje se :

 

O G L A S

 

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim  vremenom  u Domu zdravlja Pirot .

 

Za sledeća radna mesta:

 

I DOKTOR MEDICINE – 1 izvršilac

II DOKTOR STOMATOLOGIJE- 2 izvršioca

III DIPLOMIRANI PRAVNIK ZA OPŠTE, PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE -1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 24. Zakona o radu Republike Srbije („Sl.glasnik RS„ br. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014) kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:

 

I Doktor medicine- 1 izvršilac

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na  integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 

Prilikom prijave na oglas zainteresovani kandidati su dužni da prilože:

- kratku biografiju

- fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu

- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

- fotokopija licence

- izvod iz matične knjige rođenih/venčanih

- fotokopiju lične karte

 

II  Doktor stomatologije- 2 izvršioca

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od

  1. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 

Prilikom prijave na oglas zainteresovani kandidati su dužni da prilože:

- kratku biografiju

- fotokopiju diplome o završenom stomatološkom fakultetu

- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

- fotokopija licence

- izvod iz matične knjige rođenih/venčanih

- fotokopiju lične karte

 

III Diplomirani pravnik za  opšte, pravne,  kadrovske i administrativne poslove- 1 izvršilac

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:    

- na osnovnim akademskim studijama iz oblasti prava, u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama iz oblasti prava, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama iz oblasti prava u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo:

-znanje rada na računaru.

 

Prilikom prijave na oglas zainteresovani kandidati su dužni da prilože:

- kratku biografiju

- fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi

- izvod iz matične knjige rođenih/venčanih

- fotokopiju lične karte

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja. Oglas će biti objavljen  i na oglasnoj tabli poslodavca i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu Doma zdravlja Pirot, ul. Vojvode Momčila bb Pirot ili lično u kancelariji pisarnice Pravne službe. Zainteresovani kandidati sve dodatne informacije  mogu dobiti u kadrovskoj službi Doma zdravlja Pirot.

 

Prijave podnete po isteku roka za prijavljivanje kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja Pirot.            

 

 

DOM ZDRAVLJA PIROT

DIREKTOR

dr Radovan Ilić, specijalista pedijatrije