Дом здравља Житиште

На основу чл.27к ст.1 Закона о буџетском систему („Службени гласник", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021),  члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс 1.), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора код Дома здравља Житиште, а сагласно важећем Кадровском плану број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године расписује се

 

ОГЛАС
за радно место:

Администратор информационих система и технологија

 

Број извршилаца: 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

 1. Високо образовање: на основним студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – Звање: Инжењер информационих технологија
 2. Положен возачки испит „Б“ категорије
 3. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
 • Личну карту (фотокопија или очитана)
 • Диплому о завршеном школовању (фотокопија)
 • Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
 • Фотокопију возачке дозволе

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас – ИТ Администратор“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

На основу чл.27к ст.1 Закона о буџетском систему („Службени гласник", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021),  сагласности Министарства здравља број 06-00-8-7/2022-02 од 02.02.2022.године, члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс 1.), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора код Дома здравља Житиште, а сагласно важећем Кадровском плану број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године расписује се

 

ОГЛАС
за радно место

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Број извршилаца: 3 (три)

Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

 1. Завршена средња медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
 1. Држављанство Републике Србије
 2. Положен возачки испит Б категорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте (или очитану личну карту)
 • Фотокопију дипломе о завршеној школи-оверена фотокопија
 • Уверење о положеном стручном испиту-оверена фотокопија
 • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара-оверена фотокопија
 • Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа, достављају се на адресу: Дом здравља Житиште, ул. Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.