Апотекарска установа Краљево

бр.31/1

07.02.2022.г.

Краљево

 

На основу чл. 192. а у вези члана  24. Закона о раду  ("Сл.гласник РС" број 24/2005,61/05, 54/09,32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), чл. 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и ЈЛС ( „Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) ,чл.22. Статута Апотекарске установе Краљево  и Одлуке директора бр. 31. од 01.02.2022 .године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

Оглашава се пријем у радни однос  на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  у Апотекарску установу Краљево  за следеће радно место:

 

магистар фармације -....................... 1 извршилац са пуним радним временом за огранак у Рашци

 

Опис послова:

-обавља послове набавке, складиштења и чувања лекова, медицинских средстава и осталих производа за заштиту здравља,

-издавање лекова  и медицинских средстава по рецептима,

-израда магистралних лекова,

-испитује фармацеутске супстанце на идентитет,

-пружа стручну помоћ фармацеутским техничарима и приправницима,

-пружа обавештења о правилној употреби лекова и помоћних лековитих средстава, учествује у здравственом васпитању у вези правилне употребе лекова и помоћних лековитих средстава,

-управља фармацеутским отпадом.

-ради послове из домена рада непосредног руководиоца по његовом налогу,обавља и друге послове у оквиру истог степена и врсте стручне спреме које одреди непосредни руководилац.

 

Утврђени услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова прописаних законом кандидат мора да испуњава и услове  утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Апотекарској установи Краљево:

     Високо образовање:

    - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

     - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

      Додатна знања / испити / радно искуство:

 • стручни испит у складу са Законом о здравственој заштити;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у струци.

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

      -    кратку биографију (CV), са адресом и контакт телефоном;

 • оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (или оригинал);
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) или оригинал;
 • оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци) или оригинал;
 • оверену фотокопију исправе о положеном стручном испиту – уверење  (или оригинал);
 • оверену фотокопију Лиценце издате од Фармацеутске коморе или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • потврду претходног послодавца о стеченом радном искуству у струци - не старију од 30 дана;
 • изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос. (не старије од 6 месеци)

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања на огласној табли  Националне службе за запошљавање- Филијала Краљево- организациона јединица у Рашци.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће достављенаи писменим путем кандидатима.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити:

   -  Поштом у затвореној коверти на адресу Апотекарска установа Краљево, Трг српских ратника бр.30 , са назнаком  :

''ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(НЕ ОТВАРАТИ)'',

Телефон за контакт : 036 315 -660

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.