Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна  и јединица локалне  самоуправе  (“Сл.гласник РС “, бр 1/2015,3/2018 и 106/2018 ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана  10.02.2022 године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Виши радилошки техничар/струковни медицински радиoлог - на неодређено време ( пробни рад 3 месеца) у Служби за радиолошку и лабораторијску дијагностику-Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику , са пуним радним временом - 1  ( један )  извршилац

Услови  за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Завршена висока здравствена школа струковних студија
  • Положен стручни испит
  • Најмање 5 година радног стажа у струци

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање  радног односа утврђене Законом о раду              ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне  службе:

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци )

Доказ да се против  кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила  на правну снагу  и да није покренута  истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци)

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе  доказе о испуњености општих и посебних услова  у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу  биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење  пријаве је 8 дана од дана  објављивања  на  сајту Министарства здравља.

Пријаве  на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова  или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-виши радиолошки техничар “.    В.Д.Директор                                                                                                                                                                          

     

                                                                                                                                                        Др Данијела  Новаковић