Дом здравља „Стари град“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) и Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2021. годину број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године,  в.д. директора расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог и то

 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

 

           Назив посла:

 

-Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

           

            Опис посла:

 • дијагностикује болести, повреде и друге поремећаје коришћењем специјализованих дијагностичких, медицинских техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља послове радиолошке дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;
 • обавља радиолошку дијагностику плућа и срца, трахеје и праназалних шупљина, мастоидних наставака, пирамиде темпоралне кости, носних костију и фацијалног масива, коштано-зглобног система (екстремитети, кранијум, грудни кош, кичмени стуб и карлица)
 • обавља радиоскопски преглед грудног коша
  • обавља нативну радиографија абдомена и уротракта
 • обавља радиоскопски прегледи акта гутања, једњака, желуца и дуоденума са контрастом и циљане радиографије
 • обавља нативну мамографију дојки у два правца (скрининг мамографија, дијагностичка мамографија)
  • обавља ултразвучни прегледи абдомена, уротракта, дојки, меких ткива врата и колор доплер прегледи крвних судова
  • учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
  • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
  • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • учествује у едукацији студената , лекара на стажу и лекара на специјализацији
 • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад

 

            Услови:

 • Стручна спрема/образовање
 • Високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама, из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година из области медицине по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • познавање рада на рачунару
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

     Начин заснивања радног односа: на одређено време ради замене одсутног запосленог

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

 • пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
 • копија дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • копија уверења о положеном стручном испиту;
 • копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;

 

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – доктор денталне медицине“.

            Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање. Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“   .

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

 

Доставити:

- Министарству здравља РС

- Националној служби за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељењу за правне и кадровске послове

- Писарници