СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН” У КОВИНУ

На основу члана 7. став 1 тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна Покрајина и јединица локлане самоуправе, в.д. директора расписује:  

 

О Г Л А С

 

 1. Дoктор медицине - 3 извршиоца на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 6 месеци.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство:

– стручни испит;

– лиценца.

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 1. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу.

 

 1. Психолог у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - 1 извршилац на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 6 месеци.

 

 

          ОБРАЗОВАЊЕ:

         Високо образовање:

        – на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује  високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

       – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу.

 

 1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - 1 извршилац на одређено време, до повратка запослене са породиљског одусуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посбне неге детета.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

 • средње образовање.

 

Додатна знања / испити:

 • стручни испит
 • лиценца

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 3. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

 

 1. Лабораторијски техничар - 1 извршилац на одређено време, до повратка запослене са породиљског одусуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

 • средње образовање.

 

Додатна знања / испити:

 • стручни испит
 • лиценца

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 4. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

 

 

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!