АПОТЕКА „БЕОГРАД“

На основу члана 25. Статута Апотека „Београд“, члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), Одлуке в.д. директора  Апотека „Београд“ број    379 од 10.02.2022.године,

КОМИСИЈА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД„

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ

 

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

 

I

 

  1. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ  - потребно 5 извршилаца;

                                                  

УСЛОВИ:

- Завршене  интегрисане академске фармацеутске студије 300 ЕСПБ, односно завршене  

  основне  студије на фармацеутском факултету у трајању од најмање четири године, по  

  пропису који је   уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

- Положен стручни испит

 

  1. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР - потребно 5 извршилаца

 

УСЛОВИ:

-Завршено четворогодишње средње стручно образовање (фармацеутски техничар)

-Положен стручни испит

            

II

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на конкурс,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеном факултету , односно средњој школи у зависности на које радно место конкуришете  (оверена фотокопија),

4) Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

5) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

6) Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)

7)Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак

8)Уверење МУП-а да се кандидат не води у казненој евиденцији, тј. да није осуђиван

 

Рок за подношење пријаве је до 01.03.2022. године. Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“),  на адресу:

 

 

АПОТЕКА „БЕОГРАД“

Ул. Велимира Бате Живојиновића  број 16/IV – Београд