Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију  и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                                                  

а) На одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад, за 1 извршиоца на радном месту:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР -У ИНТЕЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2

 

 УСЛОВИ:    

-           стечено средње образовање у трајању од четири године,

-           завршена средња  медицинска школа-одсек за медицинске сестре,

-           одобрење за рад – лиценца.

 ОПИС ПОСЛОВА:

-           планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

-           обавлја медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

-           примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

-           учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

-           прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показателје;

-           припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-           спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

-           учествује у набавци потребног материјала;

-           одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;

-           по налогу узима материјал за лабораторијске анализе,

-           придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику,

-           врши здравствено просвећивање особлја и болесника,

-           дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица),

-           у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са оделјења,

-           обавлја и друге послове из своје струке по налогу медицинске сестре/техничара на осталим болничким оделјењима- главне сестре оделјења,

-           ради и друге послове по налогу директора.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 22.02.2022. године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

мр сц. мед. др ЗорицаЋулибрк