Dom zdravlja Pirot

Na osnovu člana 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 58/2020 - Aneks I), člana 22. Statuta Doma zdravlja Pirot i Odluke direktora Doma zdravlja Pirot broj 02-93/R od 14.02.2022. godine  raspisuje se :

 

O G L A S

 

Za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim  vremenom u Službi za zdravstvenu zaštitu školske dece Doma zdravlja Pirot do povratka odsutnih zaposlenih.

 

Za radno mesto: DOKTOR MEDICINE – 2 izvršioca

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 24. Zakona o radu Republike Srbije („Sl.glasnik RS„ br. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014) kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:

 

-Visoko obrazovanje:

  • na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 

Prilikom prijave na oglas zainteresovani kandidati su dužni da prilože:

- kratku biografiju

- fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu

- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

- fotokopija licence /rešenje o upisu u imenik lekarske komore

- izvod iz matične knjige rođenih/venčanih

- fotokopiju lične karte

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja. Oglas će biti objavljen  i na oglasnoj tabli poslodavca i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu Doma zdravlja Pirot, ul. Vojvode Momčila bb Pirot ili lično u kancelariji pisarnice Pravne službe. Zainteresovani kandidati sve dodatne informacije  mogu dobiti u kadrovskoj službi Doma zdravlja Pirot.

 

Prijave podnete po isteku roka za prijavljivanje kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja Pirot.           

 

 

DOM ZDRAVLJA PIROT

DIREKTOR

dr Radovan Ilić, specijalista pedijatrije