Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

На основу  Уговора о финансирању  Пројекта закљученом између  Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, и Општине Кнић број: 01-351/2021 од 31.12.2021.године, расписује се

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос једног лекара на одређено време у пројекту  ,,Повећана доступност услуга здравствене заштите старијим лицима из удаљених насеља са фокусом на жене старије од 65 година,, на период од 12 месеци, са пуним радним временом

1.Опис посла: 1 ЛЕКАР

Истражује, прати и проучава здравствено  стање, хигијенске прилике и услове живота и рада одраслих становника,превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге менталне поремећаје, спроводи активну здравствену заштиту , спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници, упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења, води потребну медицинску документацију, врши процену радне способности, издаје лекарска уверења, обавља кућне посете и прегледе у кући болесника, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

1.Високо образовање: Завршен медицински факултет

2.Положен стручни испит за звање доктора медицине

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету , оверену копију уверења о положеном стручном испиту  и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе .  

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

 

 

ВД  ДИРЕКТОР

Др Марија Трифуновић