Zavod za urgentnu medicinu Niš

Zbog tehničke greške ponavljaju se oglasi za izbor 5 doktora medicine u radni odnos na neodređeno vreme u Zavodu za urgentnu medicinu Niš, objavljeni 04.02.2022.godine na sajtu Ministarstva zdravlja, dok se oglasi objavljeni 04.02.2022.godine  proglašavaju nevažećim.

Na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god., Statuta Zavoda za urgentnu medicinu u Nišu broj 1518 od 15.03.2021.god. i u skladu sa Uredbom o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava(("Sl.glasnik RS", br. 159/2020) i saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava date u Zaključku 51 broj : 112-12266/2021 od 27.12.2021.godine u svojstvu  v.d.direktora Zavoda donosim:

 

ODLUKU

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa, sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme, sa   doktorima medicine u hitnoj medicinskoj pomoći

                                                                                              

broj izvršioca: 2 (DVADOKTORA MEDICINE

      

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

 • Završen medicinski fakultet, VII 1 stepen stručne spreme i položen stručni ispit.

  dopunski  uslovi :

  • Pre zaključenja ugovora o radu, lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom, licencа/rešenje o upisu u Lekarsku Komoru RS.

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

 • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
 • Diplomu o završenom medicinskom fakultetu,  VII 1 stepen stručne spreme,(overena fotokopija),
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),
 • Uverenje  da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci),original
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci),original
 • Uverenje o radnom iskustvu (najmanje 1 godina) na poslovima doktora medicine,original
 • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
 • Kratku biografiju- CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.


Prijave se podnose lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za doktora medicine“ . Kandidati podnošenjem prijave daju saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.
Postupak izbora kandidata izvršiće  v.d. direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.
Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.

 

 

Zbog tehničke greške ponavljaju se oglasi za izbor 5 doktora medicine u radni odnos na neodređeno vreme u Zavodu za urgentnu medicinu Niš, objavljeni 04.02.2022.godine na sajtu Ministarstva zdravlja, dok se oglasi objavljeni 04.02.2022.godine  proglašavaju nevažećim.

Na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god., Statuta Zavoda za urgentnu medicinu u Nišu broj 1518 od 15.03.2021.god. i u skladu sa članom 27k stav 1 Zakona o budžetskom sistemu (Sl.glasnik RS br.118/2021) u svojstvu  v.d.direktora Zavoda donosim:

 

ODLUKU

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa, sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme, sa   doktorima medicine u hitnoj medicinskoj pomoći

                                                                                              

broj izvršioca: 3 (TRIDOKTORA MEDICINE

      

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

 • Završen medicinski fakultet, VII 1 stepen stručne spreme i položen stručni ispit.

  dopunski  uslovi :

  • Pre zaključenja ugovora o radu, lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom, licencа/rešenje o upisu u Lekarsku Komoru RS.

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

 • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
 • Diplomu o završenom medicinskom fakultetu,  VII 1 stepen stručne spreme,(overena fotokopija),
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),
 • Uverenje  da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci),original
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci),original
 • Uverenje o radnom iskustvu (najmanje 1 godina) na poslovima doktora medicine,original
 • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
 • Kratku biografiju- CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.


Prijave se podnose lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za doktora medicine“ . Kandidati podnošenjem prijave daju saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće  v.d. direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.