Дом здравља Жабаљ

Број: 138

Дана: 17.02.2022.

         

          На основу члана 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља Жабаљ и Одлуке в.д. директора Дома здравља Жабаљ бр.137 од 17.02.2022. године, Дом здравља Жабаљ расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

 1. Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици, на одређено време у трајању до 24 (двадесетчетири) месеца услед повећаног обима посла – 1 извршилац.

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  

 

        Стручна спрема/образовање

    Високо образовање:                         

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;
 • претходни лекарски преглед у складу са Правилником о претходним и периодичним прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком

 

Опис послова:  према Правилнику о унутрашњој организацији и

систематизацији радних места у Дому здравља Жабаљ.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом (наведена адреса и контакт телефон);
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик надлежне Коморе,
 • Фотокопију важеће личне карте,
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је промењено презиме,
 • Радно искуство се може доказивати оригиналом или овереном фотокопијом потврде послодавца, уговора по било ком основу или неким другим доказом из ког се недвосмислено може закључити да је лице стекло одговарајуће радно искуство.

 

Достављене  фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

Лице које буде изабрано,  дужно је да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци.

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност  за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.  Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Дом здравља Жабаљ, Николе Тесле бр. 66, 21230 Жабаљ, или лично правној служби Дома здравља Жабаљ од 07,00 до 13,00 часова, са назнаком “Пријава на оглас”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Жабаљ, као и на интернет страни Дома здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.