Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Број:01-581/1

 

            На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 –одлука УС и 113/2017), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 и 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-114/2021-02  од 13.10.2021. године и  Изменом кадровског плана Министарства здравља број:112-01-114/2021-02 од 16.12.2021. године, на основу Закључка 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава   број: 112-726/2021 од  31.01.2022. године, а који смо примили 14.02.2022. године, дел.број: 01-25/2  и  Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 581 од  17.02.2022. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  у  Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1. Доктор медицине .................................................................................................... 3 извршиоца

 

 1. Виши радиолошки техничар у дијагностици ..................................................... 1 извршилац

 

 1. Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима ......... 11 извршилаца

 

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................ 1 извршилац

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати VI степен стручне  спреме, завршену  вишу/струковну медицинску школу –  смер  виши/струковни радиолошки техничар и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о здравственој способности у зони јонизујућег зрачења
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем 3 морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену  средњу медицинску школу –  смер  Медицинска сестра-техничар  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем  4  морају имати  завршену основну школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је  10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС»

Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 17.02.2022. године до  26.02.2022.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.