СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА,,

Број: 24/1-2

Дана: 14.02.2022.год.

К А Њ И Ж А

 

 

На основу  Закона о раду („ Сл. Гласник бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – др.прописи) и члана 7. Став 1. тачка 3)  и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл.гласник бр. 96/2019) , те Закључка 51 број: 112-726/2022  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Једног (1) помоћног кувара, за потребе немедицинског сектора, Одељења ресторана и кухиње , на неодређено време – за пуно радно време, са описом послова који су утврђени   Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у СБР „Бања Кањижа“

Услови за заснивање радног односа ( стручна спрема / образовање ):

-  средње образовање 3. степена угоститељског или другог смера

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-  кратка биографија

-  фотокопија дипломе о стеченом образовању

-  фотокопију личне карте

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на wеб сајту Министарства здравља РС Оглас је објављен и на сајту  Националне службе за запошљавање у Кањижи.  Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Обавештење о резултатима конкурса ће бити постављено на огласну таблу Специјалне болнице која се налази у просторијама исте, те на wеб страници СБР „Бања Кањижа“.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу поштом или лично:

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и опште послове

НАРОДНИ ПАРК ББ

24420 КАЊИЖА

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за помоћног кувара“