СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ„ЈУНАКОВИЋ“,

Број: 01-83/22

Дана: 21.02.2022.

 

        У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-82/22, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.08.2022. године:

 

  1. Главни кувар – 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин:

 

  • Средње образовање, III/IV степен стручне спреме.;

 

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа који се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор.

Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одсеку за опште и правне послове.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.