ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

На основу  члана 23 Статута Дома здравља Крагујевац и чл 7-9 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“ Сл гласник РС “бр.96/2019 ) и чл.7-9 Правилника о раду за Дом здравља Крагујевац бр: 01-5225 од 19.јуна 2019. године а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Крагујевац број:112-01-31/2020-02 од 22.01.2020. године a по Инструкцији о реализације тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број 120-01-151/2020-02 продужене до 31.03.2022.године, и Одлуке директора  бр;01- 748 од 03.02..2022. године  Дом здравља Крагујевац расписује

 

ОГЛАС   ЗA ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР на одређено време до 31. 03.2022. године,  због повећаног обима после  са пуним радним временом у Служби опште медицине  Дома здравља Крагујевац- 1 извршилац

             Услови: Високо образовање-

 • на интегрисаним академским студијима, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године.
 • стручни испит
 • лиценца за рад
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци и то :

           

 • Пријаву на оглас,  биографију са адресом и бројем телефона
 • Диплому   o стеченом образовању одговарајућег профила
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Лиценцу  или решење о упису у одговарајућу комору
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних ( ако је дошло до промене презимена кандидата)
 • Уверење о држављанству РС
 • фотoкопију личне карте или ишчитану личну карту
 • приликом заснивања радног односа кандидати су дужни  да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

 

Рок за подношење  пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “ Послови“  Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља  Републике Србије и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац.

 

Непотпуне и неблаговремене  пријаве се неће  разматрати.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати  кандидатима.

Koнтакт телефон 034/323-087

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Крагујевац

Краља Милутина 1

34000 Крагујевац