ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

Број: 03- 276/Р

18.02.2022.год.  

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 64/Р  од  18.01.2022. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос са пуним раним временом  на одређено време до  три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

  1. Медицинска сестра/ техничар у операционој сали - за рад у Одељењу операционог блока  -  1 извршилац

 

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

 

Стручна спрема / образовање

-           средње образовање медицинске струке

 

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-           стручни испит;

-           лиценца;

-           најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Опис посла:

Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; припрема салу за операције; припрема инструменте за стерилизацију и стерилише; припрема аутоклав за стерилизацију; припрема целокупан материјал за стерилизацију; асистира при облачењу лекара у стерилну униформу;  припрема прибор за операцију, инструментира  при изводјењу операције; распрема прибор после операције; одговара за асепсу и антисепсу у операционој сали; покрива оперативно поље стерилном газом након завршене интервенције; припрема инструменте после операције за стерилизацију; врши дезинфекцију целокупног инвентара после операције; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; прикупља материјал за лабораторијске и друге анализе; стара се о хигијенско-техничкој исправности просторија службе,  води бригу о исправности медицинске опреме у служби; стара се о спровођењу кућног реда; уноси податке у здравствени информациони систем; води протокол оперисаних пацијената и сл; сарађује  и координира са другим здравственим радницима, преноси искуства на младје сестре и уводи у рад приправнике и новопримљене сестре; ради на свом стручном усавршавању;  ради на унапредјењу и афирмацији одељења и запослених; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове;  придржава се мера заштите на раду.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

За свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару одељења/ и шефу одељења.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.