ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

Број: 03- 280/Р

21.02.2022.год.  

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 64/Р  од  18.01.2022. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним раним временом  на одређено време до  три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

  1. Радник обезбеђења без оружја/чувар – службеник обезбеђења - ватрогасац - за рад у

    Одељењу за безбедност и здравље на раду, физичко техничко обезбеђење и   

    противпожарну заштиту-  1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

 

Стручна спрема/образовање

-           средње образовање

Додатна знања/испити/ радно искуство

-           лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја.

 

Опис посла:

По унапред утврђеном плану обилази објекте, указује запосленима на неправилности и упозорава на oбавезу спровођења прописаних мера и поштовање истакнутих упозорења; на лицу места предузима мере на отклањању недостатака, а нарочито када су у питању: закрчени   пожарни путеви,  резервни излази за случај опасности и др.; лично гаси евентуалне почетне пожаре ако се нађе у непосредној близини и руководи гашењем. Уколико је потребно ангажује остале запослене;ако дође до пожара који прети да се прошири и не може да га угаси уз помоћ осталих запослених, одмах тражи помоћ од ватрогасних јединица;у току ноћи врши редован обилазак објеката, а посебно контролише места која су осетљива на пожар;дужан је да у униформи долази на посао и предузима мере за које је овлашћен;при крају радног времена саставља писмени извештај у књизи дежурства о свом раду и запажањима у току смене;обавља и све друге послове противпожарне заштите који му се ставе у задатак; регулише улаз  и излаз из објекта Опште болнице и онемогућава недозвољене уласке и изласке; евидентира улазак и легитимише лица која долазе у пословне просторије; самостално или уз овлашћење органа јавног реда успоставља ред и уклања пијана лица и лица која праве неред; прегледава пртљаг који уносе болесници или њихови посетиоци и задржава (уз враћање) алкохолна пића и друге  недозвољене садржаје; врши претрес запослених у случају да посумња на било какве неправилности и о томе сачињава записник; позива ватрогасну службу,МУП,као и остале сервисне службе за којима има потребе; у условима ноћног рада закључава улазна врата и спречава излазак болесника без писменог одобрења    као и било какве посете ван предвидјеног времена за посете; мора имати положен стручни испит из области заштите  од пожара; одговаран је за употребу кључева који стоје у портирници као и за исправност  пожарних централа и њихову дојаву уз вођење одредјене евиденције; у ноћној смени  такође је главна спона за окупљање екипе због хитних операција; по пријави са одељења да је наступила смрт неког пацијента обавештава радника капеле; обављају и друге послове у складу са планом и програмом рада Опште болнице Пирот; обављају и друге послове по усменом или писменом налогу шефа одељења,начелника техничке службе,заменика директора и директора; за све нејасноће поступити тако да не дође до конфликтних ситуација и исте уписати у књигу дежурства; дужан је такодје да вози болнички ауто за потребе лабораторије, управе и требовање материјала за амбуланте као и окупљање екипе за хитне операције и остале потребе по наредјењу претпостављеног; у зимском периоду ради на одржавању чистоће и безбедног прилаза улазима у болницу ( пријемно, улаз у стационар и поликлинички део); обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима;контролише улазак и излазак лица и евидентира посете;води књиге евиденција;обезбеђује објекат, запослене и друга лица;спроводи стални надзор над објектом;врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту;прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом;контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.

Одговоран је шефу одељења  и начелнику службе.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

- фотокопију лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја.

 

Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.